توضیحات
سپتیک تانک پلی اتیلنی.pdf
  
دفترچه مشخصات فنی و اقتصادی سپتیک تانک های پلی اتیلن
تاثیر مواد شیمیایی بر پلی اتیلن.pdf
  
یکی از ویژگیهای بارز پلی اتیلن ها مقاومت در برابر مواد شیمیایی می باشد.
خواص پلی اتیلن.pdf
  
پلیمر ماده ای است که از اتصال تعداد زیادی واحد تکراری به نام منومر تهیه می شود.
مواد اولیه صنعت پلاستیک منومرها هستند.
اکسترودر.jpeg
  
اکسترودر ماشینی است که به آمیزه لاستیکی و پلاستیکی تجزیه شده نیرو واردساخته تا با فشار در انتهای دستگاه از میان یک قالب عبور نموده و محصولی نواری شکل با سطح مقطع خاص تولید نماید
آزمون ها.PDF
  
آزمـایـشـگاه و کنتـرل کـیـفیـت محصـولات تولیدی
کیفیت در کارخانه لوله های پلیمری از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار می باشد و عملیات کنترل توسط پرسنل کارآمد در سطح وسیع صورت می گیرد .
کالیبراسیون.ppt
  
در دنیای صنعتی امروز کالیبراسیون بسیار حائز اهمیت است و یکی از پایه های اصلی کنترل کیفیت محسوب می گردد.